160 meter   80 meter   40 meter   20 meter  
  OZ7YY 306   OZ3PZ 340   OZ1LO 358   OZ1LO 370
  OZ1LO 303   OZ1LO 337   OZ3PZ 352   OZ3PZ 362
  OZ3PZ 298   OZ1BTE 334   OZ1BTE 348   OZ1BTE 349
  OZ1BTE 288   OZ1CTK 310   OZ1CTK 313   OZ1FAO 347
  OZ8BZ 179   OZ1ING 279   OZ1FAO 301   OZ1HPS 331
  OZ3SK 150   OZ3SK 263   OZ1AXG 297   OZ1ACB 328
  OZ1FAO 149   OZ1AXG 259   OZ8RO 277   OZ1AXG 326
  OZ2RH 130   OZ1FAO 253   OZ7OP 253   OZ1CTK 325
  OZ1AXG 122   OZ7OP 228   OZ2RH 250   OZ3SK 325
  OZ3Y 122   OZ2RH 225   OZ3SK 223   OZ5NJ 295
  OZ1CTK 115   OZ8RO 186   OZ1EUO 207   OZ6EI 269
  OZ7JZ 103   OZ7DN 152   OZ7DN 185   OZ4VW 254
        OZ1HPS 132   OZ1ACB 165   OZ1LCG 212
        OZ8SW 128   OZ1HPS 158   OZ2TF 173
        OZ7QB 110   OZ6PI 156   OZ7BQ 158
30 meter     OZ5NJ 109   OZ5NJ 151   OZ6DX 153
  OZ1LO 347   OZ6PI 109   OZ7BQ 147   OZ4LM 127
  OZ1BTE 343   OZ2TF 107   OZ1LCG 144   OZ8RH 127
  OZ3PZ 341   OZ7BQ 106   OZ2TF 125   OZ0J 123
  OZ1CTK 311         OZ6EI 113   OZ9GA 118
  OZ1FAO 291         OZ1KSN 101   OZ5JQ 117
  OZ1AXG 269               OZ1GCT 114
  OZ1HPS 119               OZ1MAD 110
  OZ7BQ 111               OZ7AEI 108
                    5Q2J 106
                    OZ1KSN 103
                    OV2B 102
                       
                       
17 meter   15 meter   12 meter   10 meter  
  OZ1LO 347   OZ1LO 366   OZ1BTE 342   OZ1LO 357
  OZ1BTE 346   OZ3PZ 355   OZ1LO 341   OZ3PZ 346
  OZ3PZ 346   OZ1BTE 349   OZ3PZ 341   OZ1BTE 341
  OZ1CTK 316   OZ1FAO 343   OZ1CTK 300   OZ1FAO 324
  OZ1AXG 304   OZ1ACB 318   OZ1AXG 281   OZ3SK 315
  OZ1ACB 299   OZ1AXG 316   OZ1ACB 265   OZ7OP 305
  OZ1FAO 285   OZ1CTK 313   OZ1FAO 264   OZ1ACB 304
  OZ5NJ 253   OZ3SK 303   OZ5NJ 183   OZ1CTK 296
  OZ7DN 233   OZ7DN 299   OZ7DN 161   OZ2RH 293
  OZ1HPS 138   OZ6EI 284   OZ3SK 119   OZ1AXG 287
  OZ7BQ 127   OZ5NJ 272   OZ5JQ 101   OZ5YL 268
  OZ1LCG 117   OZ4VW 231         OZ7DN 267
  OZ5JQ 103   OZ1HPS 229         OZ5NJ 230
        OZ6DX 132         OZ4VW 227
        OZ2TF 129         OZ6EI 222
        OZ7BQ 127         OZ4LS 211
        OZ1LCG 126         OZ4ZT 204
6 meter     OZ1MAD 110         OZ9SN 182
  OZ1LO 209   OZ0J 108         OZ6PI 176
  OZ8RW 196   OZ1KSN 107         OZ7BQ 175
  OZ1BTE 166   OZ5JQ 104         OZ1HPS 170
  OZ1BUR 135   OZ9GA 100         OZ1BII 131
  OZ1JXY 133               OZ3BJ 130
  OZ7YY 120               OZ6DX 129
  OZ4LP 107 2 meter   QRP       OZ1KWG 125
  OZ4VV 100   OZ1LPR 150   OZ6XR Mar.03   OZ2TF 121
  OZ6AQ 100   OZ1HNE 108         OZ1CAR 110
Satellit       OZ0J 105
  OZ1KYM 121   OZ5JQ 103
  OZ1KSN 101