To menu


DANISH DX GROUP er en gruppe af DX-interesserede amatører tilsluttet foreningen
"Eksperimenterende Danske Radioamatører".

DANISH DX GROUP's formål er at samle DX-interesserede i et snævrere samarbejde for at:

bulleta) Øge interessen for DX-arbejde,
bullet b) Give informationer om DXpeditioner, nye lande og aktivitet fra fjerne lokaliteter,
bullet c) Støtte DXpeditioner såvel økonomisk som med materiel eller QSL-service,
bullet d) Opmuntre til deltagelse i contests for at skabe bedre OZ deltagelse f.eks. ved coordinering af deltagelse,
bullet e) Arrangere et årligt møde med DX-stof, f.eks. lysbilleder, foredrag og lignende,
bullet f) Arrangere møder med udenlandske DX-amatører på besøg i Danmark.

DANISH DX GROUP optager som medlemmer danske sender- og lytteramatører, der har opnået DXCC-medlemsskab, eller opfylder betingelserne herfor.

Generalforsamlingen kan udnævne udenlandske radioamatører som æresmedlemmer.

Kvalificerede ansøgere eller medlemmer kan udelukkes fra medlemsskab af DANISH DX GROUP af følgende grunde:

bullet1) Hvis vedtagne båndplaner bevidst overtrædes gang på gang.
bullet 2) Hvis personens opførsel gang på gang og med fuldt overlæg ødelægger andres muligheder for at køre DX efter vedtagne internationale regler.
Udelukkelsen kræver simpelt flertal ved generalforsamlingsafstemning, eller ved henvendelse til bestyrelsen, simpelt flertal i bestyrelsen.

DANISH DX GROUP's bestyrelse består af:

bulletFormand (President).
bullet Kasserer (Treasurer).
bullet Sekretær (Secretary).

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, som indleder årsmødet. 
Valgene gælder for to år ad gangen.
Ulige år vælges formand, suppleant og revisor - lige år vælges kasserer og sekretær.

Dagsordenen er følgende:

bullet 1) Valg af dirigent.
bullet 2) Formanden aflægger beretning.
bullet 3) Kassereren fremlægger revideret regnskab.
bullet 4) Bestyrelsesvalg.
bullet 5) Indkomne forslag.
bullet 6) Eventuelt.

Kontingentet, som betales forud, fastsættes hvert år på generalforsamlingen (indkomne forslag) for det følgende år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, og den indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel.

DANISH DX GROUP informerer gennem OZ under DX-spalten, samt i særlige tilfælde direkte eller pr. radio.

DANISH DX GROUP's årsmøde og generalforsamling afholdes et centralt sted en lørdag inden udgangen af august.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kontingentindbetalingen er helårlig og skal ske inden generalforsamlingen dog senest 1. april.

DANISH DX GROUP Opretter en konto for støtte til DXpeditioner og aktivitet fra fjerne lokaliteter. Støtten kan være økonomisk, materiel, QSL-service og lignende. Bidragene til denne konto er frivillige.Forslag til anvendelse af midler herfra indsendes skriftligt til bestyrelsen, som foranlediger forhandlinger om bevilling af støtte og støttens art.

DANISH DX GROUP  kan kun opløses, når 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Der kan stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen tager stilling til formuens anvendelse.

Lovene er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Nyborg den 27. maj 1972 med tilføjelser og ændringer den 8. juni 1985, den 13. juni 1987, den 7. maj 1988 og den 13. juni 1998.