GENERALFORSAMLING og DX MØDE - 12. April 2008         

  To menu
Dansk DX Gruppe holdt det årlige møde den 12. April 2008

Samme sted som i 2007

FKS-hallen, møderum 3, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV

Foredragsholder var Dietmar, DL3DXX
Fotos

Referat af generalforsamling og DX-møde den 12. apr. 2008

Formanden, OZ7YY, bød velkommen. Til dirigent valgtes OZ5DX, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og efter en præsentationsrunde gav Hans ordet til Finn for formandens beretning.
Da formandens beretning er ret vanskeligt at gengive i stærkt forkortet udgave her, synes vi, at det er bedre fra denne gang og fremover at henvise til, at du kan læse den i sin fulde udstrækning på vor hjemmeside www.ddxg.dk (Se nedenfor). De få medlemmer, der har tilkendegivet overfor kassereren, at de ikke har computer og e-mail vil få et print af den tilsendt sammen med denne beretning.
Der var kommentarer til beretningen fra OZ5DX, der opfordrede til, fra medlemmerne på general-forsamlingen, at sende et brev til OZ8ABE og OZ4EL og takke dem for det store arbejde, de havde gjort.
OZ1BKY syntes, der er for mange contester. Dertil svarede OZ7YY, at vi desværre intet kan gøre ved det, men at langt de fleste contester afholdes kun på en "mode" ad gangen, så man kan benytte andre "modes", og at man ligeledes kan bruge WARC-båndene, der er helt contestfrie.
OZ7BQ sagde, at han går ind for contester, og han nævnte det nye computer program "Skimmer" af VE3NEA, der med en billig SDR-modtagerer tilsluttet computerens lydkort åbner helt nye muligheder for contestdeltagere og DX-jægere samt Morserunner (forøvrigt anmeldt i april OZ under CW-spalten). Desuden henviste OZ7BQ til logsearch på et par af de seneste store DXpeditioners hjemmesider, hvor man kunne se f. eks., hvor mange OZ-stationer, der havde kørt DXpeditionen, og at det kunne bruges til hvervning af nye medlemmer.
OZ4Z spurgte, hvad vi giver som minimumdonation til DXpeditioner og kom med nogle mulige initiativer til at gøre reklame for os selv f. eks. ved at give tilladelse til at anvende vort logo på QSL-kort.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Kassereren, OZ1ACB, forelagde regnskabet, der som vanligt var udsendt sammen med invitationen til årsmødet. Som det fremgår af regnskabet, har vi i det forløbne år brugt mere af vore midler til DXpeditions støtte, som det blev pålagt bestyrelsen sidste år. Allis tilføjede, at vi desværre er nødt til at forhøje taksterne i vor QSL-service til 15 kr. for første QSO med et kaldesignal og 3 kr. for efterfølgende QSO'er med samme kaldesignal - dog max. 30 kr. Denne forhøjelse blev vedtaget, og regnskabet blev godkendt.
På valg var i år kasserer, OZ1ACB, og sekretær, OZ1LO. Begge blev genvalgt. Under indkomne forslag blev kontingentet efter lidt debat vedtaget uændret. Under eventuelt takkede OZ4Z bestyrelsen for godt arbejde i årets løb.
Desuden havde flere ordet mht. QRM fra BC-stationer på 40 m. OZ5KM sagde, at OZ5KG havde skrevet til Radio Tirana, der havde svaret, at de overholdt gældende regler. OZ5DX sagde, at det vil blive bedre, når båndet bliver eksklusivt i 2009. OZ5KM havde opfordret OZ5KG til at blive EDR's co-ordinator for intruder watch, men det havde han desværre afslået. OZ5DX omtalte den fantastiske verden vi lever i med internet og mulighed for at se, om man er i log hos de store DXpedtioner, så man ikke risikerer at få en "not in log", men det giver også mulighed for at se, hvem der ligger beslag på megen tid ved at køre dem med flere kaldesignaler og måske blokere for QRP-stationer.
OZ2QL sagde, at det er et gl. problem, men at det plejer at blive noget lettere efter nogle dages aktivitet fra DXpeditionerne.
OZ1DYI har ikke elektricitet i sit sommerhus, men oplader batterier med solceller. Desuden har han ikke DX-cluster, så han må undersøge, hvad der kan ventes hjemmefra, så det bliver ikke til så mange QSO'er.
OZ5KM takkede på HB's vegne for DDXG's indsats på QSL-bureauet.
Efter frokost blev det afsløret at vinderne af båndlandelistevandrepokalerne var OZ0TE - MIX, OZ3PZ - CW, OZ1JVX - SSB og OZ1BUR - Digi. Ryan , OZ1BUR fik overrakt sin pokal.
Derefter var der foredrag med power point præsentation fra den nys overståede DXpedition til Ducie Isl. ved Dietmar, DL3DXX. Denne storslåede DXpedition havde slået de fleste rekorder mht. QSO-antal. Derefter præsenterede Dietmar to andre DXpeditioner, han havde deltaget i de sidste par år, nemlig til XF4DL, Revilla Gigedo og VK9DNX, Norfolk Isl. Til sidst var der også mulighed for de tilstedeværende at høre, hvordan deres eget signal lød på Ducie Isl., idet Dietmar medbragte 4 DVD'er med audio filer af de fleste af DXpeditionens QSO'er - incl. alle 160 m QSO'er med OZ-stationer.
OZ1LO
Flg. deltog i generalforsamlingen: OZ1ACB, OZ1BKY, OZ1BTE, OZ1BUR, OZ1DYI, OZ1FWY, OZ1JMO, OZ1LHD, OZ1LO, OZ1LQH, OZ1NF, OZ2QL, OZ2TF, OZ3FS, OZ3IC, OZ3SK, OZ4LM, OZ4VW, OZ4Z, OZ4ZT, OZ5DX, OZ5EV, OZ5GF, OZ5JQ, OZ5KM, OZ5NJ, OZ6MI, OZ6OM, OZ6SV, OZ7AKT, OZ7AM, OZ7BQ, OZ7DN, OZ7JZ, OZ7NB, OZ7YY, OZ8BZ, OZ8EA, OZ8RN, OZ8RW.
Formandens beretning for 2007/2008.


På sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at bruge flere penge. Det har vi til fulde rettet os efter.
Vi har brugt pengene på tilskud til DX-peditioner og som vi plejer, har vi klaret os uden udgifter til bestyrelsesmøder. Vi har holdt mange telefonmøder og klaret resten på e-mail.
Vores medlemstal er 188, det er en fremgang på 2. Nogle har meldt sig ud og andre har meldt sig ind. Det lader til at omkring 190 medlemmer er det antal, vi kan regne med at have.


Sidste års møde sluttede med at vi snakkede om problemerne i EDR´s QSL central.
Umiddelbart efter mødet tog vi til Odense for at få et overblik over situationen.
I første omgang tog vi nogle kasser QSL kort med, som OZ4EL sorterede i en rasende fart. Det drejede sig i første omgang om næsten 100 kg kort. Derefter blev der sendt flere store kasser med QSL kort til OZ1ACB til sortering.
De meget omtalte sorte sække med QSL kort blev delt ud til HB-medlemmerne til sortering, mindst et HB medlem nægtede at sortere kortene.
Efter dette var der stadigvæk mange kort som skulle sorteres.
På et HB møde lovede OZ8XW at koordinere yderligere hjælp til QSL centralen. Det resulterede i at OZ3MC, OZ5KM, OZ5WT og OZ8XW flere gange tog til Odense og sorterede kort fra morgen til aften.
Der skal herfra lyde en stor tak til: OZ1ACB, OZ3MC, OZ4EL, OZ5KM, OZ5WT og OZ8XW for det store arbejde de har udført med at sortere QSL.
Der har under hele forløbet været samarbejdsproblemer imellem EDR´s formand OZ7S og pigerne på kontoret. Om samarbejdsproblemerne udelukkende skyldes OZ7S skal jeg lade være usagt. En sag kan jo som bekendt ses fra flere sider. Til efteråret får EDR ny formand, vi må så håbe, at QSL centralen kommer til at køre uden problemer.
Det er mit indtryk, at OZ7S ikke er klar over hvor stor betydning en velfungerende QSL central har for EDR´s eksistens.
Der har på flere internet sider været kørt en smædekampagne uden lige. Der har været anvendt et sprogbrug som selv den værste gadedreng burde skamme sig over.
Det værste er, at nogle personer som før har været involveret i QSL centralens drift har strøet om sig med løgne og falske beskyldninger i stor stil. Der har selvfølgelig også været de sædvanlige ikke medlemmer af EDR som har blandet sig på upassende vis.
Jeg håber, at der rundt omkring sidder nogle af de involverede, som skammer sig grundigt, hvis de overhovedet kender det ords betydning.
En sidste ting om QSL forsendelse: Pigerne på kontoret er endnu ikke eksperter i alle finurlige kaldesignaler og prefixer. Prøv at gøre det så let for dem som muligt, sørg for at jeres kort er sorteret efter reglerne, som i kan finde på EDR´s hjemmeside. Lad være med at sende kort til kontoret til lande som ikke har QSL-bureau.
Får I fejlagtigt et kort tilsendt, som ikke er til jer, så send det retur til kontoret senest med din næste forsendelse, det hjælper ikke meget at skælde ud, alle kan lave en fejl, og når man har set, hvor mange kort der bliver behandlet, kan en fejl i ny og næ ikke undgås. Der bør selvfølgelig ikke forekomme fejl.
Problemerne med QSL centralen m.m. gjorde OZ4EL så vred, at han helt opgav at være radioamatør.

Det bringer mig så til næste punkt nemlig vores hjemmeside.
OZ4EL har i mange år lavet et stort arbejde med at få hjemmesiden til at være en af de bedste af sin art.
Vores hjemmeside er uhyre meget besøgt ikke bare af OZ'ere, men også af udlændinge. Hjemmesiden har altid været på forkant med nyheder og oplysninger. Der skal her lyde an stor tak til Finn for det store arbejde han har lavet for os.
Da OZ4EL opgav at have noget med radioamatører at gøre, måtte vi til at se os om efter en ny hjemmeside redaktør.
Det var så heldigt, at Willy OZ4ZT havde planer om at gå på efterløn, så udover at passe sin faste plads i Parken kunne han også afse tid til at styre hjemmesiden.
Willy startede med at rydde lidt op på siden, der var efterhånden kommet så meget med, at det kunne være svært at få et hurtigt overblik over indholdet. Hjemmesidens udseende og opsætning er bibeholdt, men overskueligheden er blevet lidt bedre. Det er jo altid en balancegang at få meget med og samtidig bevare overskueligheden.
Jeg håber, at I vil være behjælpelige med at sende stof til hjemmesiden. OZ4ZT kan ikke både redigere siden og samtidig selv skaffe alle nyheder og relevante informationer.
Hjemmesiden bliver aldrig bedre end vi i fællesskab gør den til.

DX-clustrene kører som de plejer både på 144MHz. 432MHz og på nettet.
Siden sidst er DX-summit eller OH2AQ blevet opgraderet så det ikke kører helt i sort under contester eller store expeditioner. Problemerne med jammere, så snart noget spændende bliver meldt, er ikke blevet mindre.
Den største chance for at køre en sjælden station er stadigvæk at lytte og være på frekvensen, når det går løs. Det er altid meget nemmere at køre de sjældne inden de bliver spottet på clusteret.
Det fører os videre til næste emne.

Et emne vi ikke har berørt ret meget de senere år er contester.
Der står i vores formålsparagraf, at vi skal opmuntre til deltagelse i contester.
På det sidste har der på diverse reflektorer været store diskussioner om contest regler, specielt med henblik på anvendelse af cluster, når man deltager som single operator.
For at være helt nøjagtig hedder det i visse contester single operator non assisted.
Det er efter min mening forkert at lave en regel, som næsten alle overtræder, og som det er umuligt at kontrollere 100%.
CQ har gjort det, at de sammenligner kørte QSO'er med, hvornår modparten er spottet på clusteret. Er der for mange steder i loggen hvor en QSO er kørt umiddelbart efter et cluster spot, bliver vedkommende diskvalificeret.
Anvender man cluster skal man i kategorien single operator assisted.
Prøv at se, hvor få der kører i den klasse.
Men lad os se på det sidste nye indenfor cw-contester, nemlig det der hedder CW-Skimmer.
Kort fortalt drejer det sig om at anskaffe en af de nye SDR modtagere, føre output fra den ind på et godt lydkort i computeren og benytte et nyudviklet skimmer program, som viser et water-fall display, hvor der ud for hver eneste cw station står stationens kaldesignal og måske også om stationen har sendt RST 599. På den måde er det let at finde hvor en sjælden station lytter i pileup'en, og frem for alt har man i en contest overblik over hele båndet hele tiden uden selv at skulle bruge tid på at tune rundt og finde stationer som man ikke har kørt endnu.
En SDR modtager til CW skimmer kan købes for nogle få hundrede kroner, så det er nok noget vi kommer til at se mere til.
Der har allerede været alen lange diskussioner om emnet på diverse reflektorer.
Jeg kan ikke se, hvordan man får folk til at lade være med at anvende den nyeste teknik. Kategorien non-assisted bør nedlægges.
Det vil nok vise sig, at det er de samme stationer som vinder, uanset om de anvender cluster, skimmer eller anden nymodens teknik.
Det er også påfaldende at de der har haft de største indvendinger mod cw skimmer er folk, som man aldrig ser deltage i en contest, de store kanoner har ikke deltaget ret meget i diskussionen.
Jeg er helt sikker på, at vi snart ser transceivere med skimmer funktionen indbygget, skal man så undlade at trykke på den knap, når man kører contest? Der sker helt sikkert en masse m.h.t. CW skimmer i den nærmeste fremtid, så prøv selv at følge med på diverse reflektorer.

DX spalten i OZ:
Efter at OZ8ABE stoppede med at skrive spalten, søgte EDR efter en ny spalteredaktør.
OZ7AM, Alex Hansen tilbød sig og startede med at skrive spalten i februar OZ. Alex har vist, at han har styr på tingene, der har allerede stået mange gode og oplysende ting. Jeg ser frem til mange gode DX spalter fra Alex´s hånd. Det ser ud til at Alex har fundet en fin måde at skrive spalten på.
Husk lige, at Alex kun kan skrive om det han bliver orienteret om på den ene eller anden måde. Har du nogle nyheder eller forslag til spaltens indhold, så send dem til Alex.

DXCC:
Siden sidst er der kommet et nyt land eller entity på ARRL´s liste, nemlig den franske ø St. Barthelemy med prefixet FJ, som førhen hørte sammen med FS.
Der er nu 338 entities på listen.
Øen fik selvstændig status lige før jul og der var omgående aktivitet fra OH2BH og kompagni, som kørte med FJ/OH2AM.
Samtidig kørte den lokale klubstation FJ5KH nogle få QSO'er.
Selvfølgelig var der nogle franske amatører som var misundelige på OH2BH og klagede over, at der var brugt et forkert kaldesignal. ARRL godkendte heldigvis at der blev kørt med det fælles kaldesignal FJ/OH2AM.
Skal vi igen i år spå lidt om fremtiden, så er det næste nye land nok Kosovo, som erklærede sig selvstændig først på året. Der var straks aktivitet af de sædvanlige finner og et par englændere, men aktiviteten varede kun kort, da det gik op for folk, at Kosovo ikke kommer på listen før enten FN anerkender det som land eller ITU udsteder et prefix til landet.
Desuden er der storpolitik, om landet overhovedet får lov til at blive selvstændigt.
Ser vi lidt længere frem, så er der måske mulighed for at nogle russiske randstater får selvstyre, i hvert fald hvis det står til styret i Moskva.
De hollandske øer i Caribien har længe talt om selvstændighed, men indtil nu foreligger der ikke noget fast om det.

DX:
I det sidste år har der været en masse spændende i gang, jeg vil ikke nævne dem alle, men blot nævne nogle enkelte:
UA4WHX var i gang fra næsten alle afrikanske lande og har nu sluttet sin tur. Vi fik alle en masse flotte QSL fra ham, selvom der var nogle som mumlede om, at han nok snød os, men hvordan skulle han egentlig slippe af sted med det, når Allis havde fat i ham. Vi gav ham et pænt tilskud.
BS7H var nok en overraskelse, der havde været snak om aktivitet i mange år, men endelig lykkedes det. De kørte godt, men var svære at komme igennem til fra vores del af kloden.
E51QMA fra N. Cook kørte en del.
Så var der lidt rod med 3B7, først 3B7SP og senere 3B7C, der er ikke smart at lave to expeditioner lige efter hinanden.
VK9WWI fra Willis Island kørte fint og er nok skyld i at vi har begrænset vores tilskud til den næste expedition, som løber af stabelen inden længe. Vi har nævnt det overfor Dietmar, at de burde have valgt et andet sted.
P29, H40MY, 5L2MS, ZL7/SP5EAQ, YK9SV,TN6X har også været QRV.
I december kom der to, som vi ikke havde regnet med var mulige, nemlig E4/OM2DX og 3Y0E.
E4/OM2DX kørte en masse QSO'er, en absolut fin expedition.
Petrus 3Y0E kørte en del QSO'er og selvom han var nybegynder på HF blev det til mange QSO'er inden han gik QRT i slutningen af februar.
I januar var bl.a TO5HJ i gang fra FJ dog uden at køre særligt meget, men der kommer nok snart mange i gang derfra.
I februar kom den længe ventede expedition fra Ducie Island, VP6DX.
Det er vist ikke nødvendigt at sige ret meget om den, I har nok alle kørt dem på adskillige bånd. Det var en expedition som slog næsten alle rekorder, men det vil Dietmar fortælle os en masse om. Efter min mening er det den bedst fungerende expedition jeg nogensinde har oplevet.
Lige efter kom vi i den anden grøft med TX5C. De startede med at blive flere dage forsinket fordi der var varmere end de havde troet. Operationsteknikken var elendig.
En dag kørte de med alle stationer på RTTY. De var ikke på de rigtige bånd til EU, som de ellers havde lovet. Storm og regn ødelagde deres antenner og for at sætte kronen på værket, tog de hjem to dage før beregnet. Hvis det som de påstod var på grund af frygt for en varslet storm, så er det naturligvis OK, der skal ikke herske tvivl om, at man ikke skal sætte livet på spil for et par QSO'er.
Men det er ikke almindeligt at man tager sine ægtefæller med på en så krævende tur, jeg tror at planlægningen kunne have været meget bedre.
Vi satsede mange penge på VP6DX og heldigvis væsentlig mindre på TX5C, vi havde vore bange anelser allerede da vi så deltagerlisten.
På det sidste har der været aktivitet fra så sjældne steder som: CE0Z, JD1og, JD1mt, 9M6spratly, VK9N, VK9l, H44 og YK9G.

Vores QSL forsendelse kører som altid perfekt, selvom vi har været nødt til at forhøje gebyret lidt. Allis har som sædvanlig styr på tingene samtidig med at hun checker QSL kort for ARRL.
Husk at du nu kan sende alle dine kort til Allis til godkendelse, dog ikke 160 mtr kort.
Er du i tvivl, så se retningslinerne på vores hjemmeside eller ring til Allis for at få at vide, hvordan du laver det rigtigt første gang.

Solpletter:
Vi har i snart mange år snakket om, hvornår forholdene blev bedre.
Nu kan jeg sige det helt sikkert, vi har passeret solpletminimum og er så småt på vej opad. Næste maximum forventes om ca. 4 år.
Der har det sidste år været gode åbninger på 160 og 80 meter, bedre end årene før, men ikke så gode som i sidste minimum. 40 og 30 meter har været gode, flerr expeditioner har kørt forbavsende mange DX QSO'er på de to bånd.
20 meter har været fint, men af og til har det været lukket allerede tidligt på aftenen.
17 har været meget op og ned, men af og til med åbninger, som man slet ikke regnede med.
15, 12 og specielt 10 meter har været præget af solpletmangel, men alligevel kommer båndene mere eller mindre til live, når der er expeditioner og ikke mindst i contester.
Der er stadigvæk stor uenighed blandt de lærde, om det bliver et højt eller et lavt solplet maximum vi har i vente. Nogle mener, at vi nærmer os et Maunder minimum, som det der var i 1700 tallet, andre mener, at det bliver lige så godt som i 1957,- vi får se.
Forholdene er ikke så dårlige som nogen tror, man skal være på den rigtige frekvens på det rigtige tidspunkt. Jeg har siden 1. januar kørt 229 lande og alene på 160 meter 125. Opgiv ikke lyt.

Contester: Deltagelsen i contester fra OZ er ikke for stor. Har du overvejet at køre multioperatør eller at låne din station ud til en ny amatør, som ikke har udstyr og antenner til at køre fra sin egen QTH?
Man kan sagtens nøjes med at køre på et enkelt bånd, det drejer sig blot om at få nogle af de nye i gang med at køre contest.

Båndlandelisten:
Interessen for båndlandelisten er stadigvæk lige stor.
Der har været forslag i OZ om at flytte listen og meget andet til EDR´s hjemmeside, men hvad skal vi så egentlig have OZ for?
Vi skal for anden gang uddele OZ3SK og OZ7SM´s vandrepokaler, det var en stor overraskelse for os at opgøre resultatet, men det vender vi tilbage til under overrækkelsen.

Donationer:
Der kommer stadigvæk mange forespørgsler om donationer, vi sørger først for at sortere ferieture fra, men alligevel er det vanskeligt at finde ud af, til hvem og hvor meget vi skal give. Vidste vi på forhånd, hvilke forespørgsler der kom det næste år, så var det meget nemmere.
Vi har lavet en satsning, som vi håber giver mange QSO'er til OZ, Petrus som var på 3Y0 er blevet sendt til Marion Island, ZS8. Vi har vist nok givet et beløb så stort, at han ikke glemmer os, så vi krydser fingre for mange QSO'er med ham.

Inden jeg slutter , vil jeg som jeg plejer opfordre alle til en gang imellem at kalde CQ på de høje bånd, der er mange gange åbent, selvom der ingen signaler er at høre, det nytter ikke noget hvis alle kun lytter. Der er flere åbninger end I tror.
Det var hvad jeg kan berette i år.
OZ7YY Finn 11-04-08