GENERALFORSAMLING og DX MØDE - 25. April 2009         

  To menu
Dansk DX Gruppe holdt det årlige møde den 25. April 2009

Samme sted som i 2008

FKS-hallen, møderum 3, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV

Foredragsholder var Nigel, G3TXF

Referat af generalforsamling og DX-møde den 25. apr. 2009

Formanden, OZ7YY, bød velkommen.
Til dirigent valgtes OZ5DX, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og efter en præsentationsrunde gav Hans ordet til Finn for formandens beretning.
I stedet for at gengive formandens beretning i forkortet udgave her, henviser vi til, at du kan læse den i sin fulde udstrækning på vor hjemmeside www.ddxg.dk. De få medlemmer, der har tilkendegivet overfor kassereren, at de ikke har computer og e-mail vil få et print af den tilsendt sammen med denne beretning. Der var kun enkelte kommentarer til beretningen. OZ1HPS spurgte, om man havde set noget om nye IRC'er til afløsning for de nuværende, der udløber til december og fra OZ5DX ang. mailen fra udmeldt medlem. Hans mente, at det kunne skyldes frustrationer over ikke at få kørt DXpeditionerne.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren, OZ1ACB, forelagde regnskabet, der som vanligt var udsendt sammen med invitationen til årsmødet. Allis tilføjede, at vi havde i hvert fald brugt af pengene, som vi tidligere var blevet opfordret til, og som det fremgår af regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
På valg var i år formand OZ7YY, revisor OZ1FAO og suppleant OZ1ING. Alle blev genvalgt.
Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget egentlige forslag, men OZ7YY omtalte en mail fra OZ7BQ, som han betragtede som et indkommet forslag.
OZ7BQ blev bedt om at fortælle forsamlingen om mailen. Den omhandlede en kort beretning fra Contest Club Finlands årlige udflugt, som Hans Jørgen havde deltaget i. På turen var der en diskussion om SAC testen og NRAU's rolle som organisator. Der er meget ukendskab rundt omkring i verden til NRAU. Konklusionen blev, at der ikke skulle ændres noget ved testen. OZ7BQ havde fået det indtryk, at den arrangerende forenings contest manager sidder meget alene, og bad bestyrelsen overveje, om vi kan støtte op om opgaven. OZ7YY svarede, at vi mener, det er EDR's opgave at klare dette, men hvis contest manager retter henvendelse om hjælp, vil vi se på, hvad vi kan gøre. Ligeledes under indkomne forslag blev kontingentet vedtaget uændret. OZ1ACB gjorde opmærksom på, at pensionister er velkomne til at betale fuldt kontingent og gaver til DX fonden modtages også gerne. Under eventuelt gjorde OZ0J opmærksom på IARU testen i juli, hvortil han søger hjælp fra medlemmer som vil stille deres station til rådighed og bidrage ti, at OZ1HQ kan opnå et godt resultat. Der er mulighed for at vælge et bånd og en mode, da OZ1HQ må være aktiv fra op til 12 forskellige QTH'er, dvs. CW og SSB på 160-10 m.
OZ5DX gjorde opmærksom på BC-stationernes rømning af 7100 til 7200 fra 29. marts. Hans havde lyttet og bemærket, at der nu kan køres SSB QSO'er relativt uforstyrret i den nye del af 40 m båndet.
Efter frokost blev det afsløret, at vinderne af båndlandelistevandrepokalerne var OZ2TF - MIX, OZ3PZ - CW, OZ1JVX - SSB og OZ2TF - DIGI. Ole, OZ2TF fik overrakt sine pokaler.
DX-mødet startede med lysbilledshow med kommentar og video ved LA8DW og OZ1HPS fra deres tur til JW5E klubstationen på Svalbard. Derefter første del af G3TXF's foredrag med power point præsentationer fra mange af hans tidligere DXpeditioner samt den nys overståede 14 dages tur ti Pacific, hvor han ville prøve hvor mange DXCC entities, han kunne nå at aktivere på den korte tid. Det blev til FK, YJ og VK9N. Anden del af Nigel's foredrag omhandlede hans imponerende QSL samling (i en selvstændig bygning ved siden af hans villa) samt hans database, hvor vi på hans hjemmeside kan checke, om han har sendt og modtaget vort QSL.
OZ1LO
Flg. deltog i generalforsamlingen: LA8DW, OZ0J, OZ1ACB, OZ1ADL, OZ1BKY, OZ1DYI, OZ1FAO, OZ1FWY, OZ1HPS, OZ1HUE, OZ1HX, OZ1KKH, OZ1LHD, OZ1LO, OZ1LQH, OZ1NF, OZ2JI, OZ2TF, OZ3FI, OZ3SK, OZ4LS, OZ4VW, OZ4Z, OZ4ZT, OZ5DL, OZ5DX, OZ5JQ, OZ6AGD, OZ6MI, OZ7AM, OZ7BQ, OZ7EA, OZ7JZ, OZ7YY, OZ8BZ, OZ8DX, OZ8EA, OZ8KR, OZ9DR.


Formandens beretning for 2008/2009.
Vi har som vi plejer, klaret alle bestyrelses møder pr. telefon og efterhånden mere og mere via e-mail. Det er en frygtelig mængde papir der kommer ud af det her i det papirløse samfund.
Vores medlemstal er ca. 183 lige nu. Nye er kommet til og nogle har meldt sig ud, de fleste ved at undlade at betale kontingent. Fem af vores medlemmer er afgået ved døden siden sidst, det drejer sig om:
OZ1CRX, Benny
OZ1TL, Torben
OZ2CE, Carl Emil
OZ5MJ, Palle og
OZ8YP, Svend
Skal vi rejse os og mindes vores afdøde kammerater. Æret være 1CRX, 1TL, 2CE, 5MJ og 8YP´s minde.
Torben OZ1TL døde i Bhutan dagen før han skulle være kommet i gang som A52TL.


Sidste år havde vi en lang snak om EDR´s QSL central. Det har ikke været uden problemer for EDR at få orden på centralen. Et stort lyspunkt er, at vi i efteråret fik en ny formand i EDR OZ3MC, som fuldt og helt er klar over QSL centralens betydning for både brugerne og ikke mindst EDR´s beståen. Der er sket indskrænkninger i det årlige antal udsendelser af QSL kort, men heller lidt længere imellem at vi får kort end at vi slet ingen får. Der er i øjeblikket ingen frivillige som vil tage sig af QSL centralens drift. Det gør det meget dyrere, at det er timelønnede kontordamer som med hjælp fra enkelte HB medlemmer klarer det daglige arbejde. Jeg håber at der nu er faldet ro over QSL centralen og at vi kan regne med, at det vil køre til alles tilfredshed i fremtiden.
Husk, at I kan hjælpe damerne meget ved at sortere jeres kort efter de retningslinier, som findes på EDR´s hjemmeside, send ikke kort til centralen til lande som ikke har et QSL bureau. Husk også at damerne på kontoret stadigvæk er ved at lære alle de mærkelige prefixer at kende, og som man strør om sig med nye obscure prefixer er det selv for en aktiv radioamatør af og til vanskeligt at finde ud af hvad der er hvad.
Får I tilsendt nogle kort, som ikke er til jer, så send dem retur til bureauet med en notits om, at de ikke er til jer, det nytter ikke at skælde ud, der er ikke nogen som fejlsender kort med vilje.

Vores hjemmeside kører perfekt under Willy, 4ZT´s kyndige ledelse. Der er så mange nyheder og henvisninger, at det er muligt at finde næsten alt, hvad en aktiv DX-er har brug for at vide. Willy har bestræbt sig på kun at bringe seriøst stof, som har de flestes interesse.
Husk at Willy ikke selv kan støve alle nyheder op. Kommer I under vejrs med noget, som andre bør vide, skal I bare kontakte Willy, der vil så ikke gå ret lang tid før nyheden er på hjemmesiden. Hjemmesiden bliver aldrig bedre end vi i fællesskab gør den til.

DX-clustrene kører som de plejer. Det er mit indtryk at den største trafik foregår på nettet og ikke på 2 meter eller 70 centimeter. Clustrene kører bedre når der er contester eller store expeditioner i gang end de gjorde før i tiden. Men husk lige, der er flere sjældne stationer i gang, end der bliver rapporteret på clustrene og det er meget lettere at råbe en fjern og sjælden DX op inden han bliver spottet, der er måske kun dig der kalder og ingen som kalder uden at kunne høre DX stationen og slet ingen jammere.
Sidste år filosoferede jeg lidt omkring brugen af CW Skimmer. Der har været tilløb til indsamling af erfaringer med brugen af skimmer både til daglig og specielt i contester, men indtil nu har jeg ikke set nogen opfølgning på emnet.
Det eneste jeg har set er en del snak om skimmer, som udsendes på diverse clustre. Jeg er selv af den formening, at der kommer så mange informationer, at det hele bliver komplet uoverskueligt. Det sidste nye jeg har hørt om, er at nogle anvender modtagere, som betjenes over internettet og som måske endda står i en anden verdensdel, det gør det nemmere at høre den sjældne DX, specielt på de lave bånd, men det må helt sikkert komme ind under kategorien snyd.

DX spalten i OZ.
DX spalten bliver bedre og bedre for hvert OZ. Det ser ud til, at Alex virkelig har styr på at skrive en spalte, som både indeholder ting af interesse for den garvede DX jæger, men også mere almene ting, således at spalten med stort udbytte kan læses af et bredt udsnit af EDR´s medlemmer. Alex kan ikke skrive spalten uden input fra den store verden. Kommer du under vejrs med nogle nyheder, så send dem hurtigst muligt til Alex, så de kan komme med i næste OZ.

DXCC:
Der er stadigvæk 338 entities på ARRL´s liste. Altså ingen ændringer siden sidste år. Der har været snak om Kosovo som nyt entity, men det lader til at tage lidt tid at få det til at falde på plads. Ligeledes er der stille om de hollandske øer i caribien, der sker efter sigende ikke noget i den sag de første par år. Nye russiske entities er nok endnu længere ude i fremtiden.

DX:
Selvom forholdene på HF båndene har været dårlige, har det ikke nedsat antallet af sjældne DX entities væsentligt. Der har blandt meget andet været aktivitet fra følgende sjældne entities: 9L0W, 4W6R, CY0X, VK9XHZ, C91SL, 7P8BA, VK9CJW, T209DX, ZK3AH, H40MY, A25/DL7DF, VK9DWX, 9L1X, P29NI, CE0Y, T33, TO5DX, YJ0, T30, A35ZS, 3X5A, 5K0T, H44MY, E44M, 5H1DF, FW5RE, FK/G3TXF, YJ0TXF VK9GMW og mange andre. Nu er der nok nogen som tror at jeg har glemt den allervigtigste, men den har jeg med vilje gemt til sidst, nemlig K5D fra Desecheo Island. Der har i mange år været arbejdet på at få tilladelse til at køre fra KP5, men det har været umuligt at få en landingstilladelse fordi øen er udlagt som reservat, men efter mere end ti års arbejde lykkedes det endelig. Expeditionen kørte rigtig mange QSOer og hvis der stadig væk er nogen som mangler den som et nyt entity, så vil jeg sige, at så er det deres egen skyld.
K5D havde meget fine signaler på alle bånd til og med 18MHz. På 15, 12 og 10 meter var der ikke meget at høre i vores del af verden, men det kommer nok næste gang der bliver givet tilladelse til operation der fra. De manglende signaler på de høje bånd skyldtes ikke manglende aktivitet fra expeditionens side men skyldes at vi befinder os i solpletminimum. Næste sjældne expedition fra det område bliver forhåbentlig Navassa Island KP1, der arbejdes på sagen og mon ikke det lykkes nu hvor KP5 folkene har banet vejen.
Selvom mange jamrer over de dårlige forhold, så kan det stadigvæk lade sig gøre at køre en del DX. Jeg har i år kørt 226 entities, heraf 117 på 160 meter. Det er næsten . det samme, som jeg havde sidste år på samme tid. Forholdene bliver ikke dårligere end de er nu, det kan kun ændre sig til det bedre, så fortvivl ikke. Som noget nyt har jeg kørt lidt RTTY siden 1. april er det blevet til 51 lande hvoraf kun 9 er fra Europa.

SOLPLETTER:
Sidste år påstod jeg, at vi havde passeret solplet minimum. Det passede ikke, Hvor vi befinder os henne lige nu, vil jeg overhovedet ikke udtale mig om. Men et er sikkert, der har været en meget lang periode uden solpletter. Vi skal mere end 100 år tilbage i tiden for at finde et tilsvarende minimum, men det er absolut noget, som er set flere gange før.
Forholdene på 160 og 80 meter har været gode, måske ikke helt så gode som ved sidste minimum, der har været gode DX åbninger, men også lange perioder uden forhold, noget vi ikke oplevede i sidste minimum.
40, 30, 20 og til dels 17 meter har været de bedste bånd at køre DX på. 15, 12 og 10 meter har været mere eller mindre lukket det meste af tiden, men pas på, der er flere åbninger end man lige regner med, f.eks. blev VK9DWV kørt af mange på 10 meter, noget man slet ikke havde regnet med var muligt.
Jeg vil ikke spå om noget som helst med hensyn til solpletter, men nøjes med at nævne noget nyt, der er kommet frem om forudsigelse af åbninger specielt på de lave bånd. Der bliver forsket i, hvad der har indflydelse på forholdene på 80 og 160 meter.
I lang tid troede man, at det havde noget at gøre med de magnetiske forhold, alts A og K index, som jo måles og opgives løbende. Det har ikke været muligt at finde nogen sammenhæng der, men nu kommer så det nye, man mener at solvindens retning og hastighed har indflydelse på forholdene på de lave bånd. Der er ikke kommet noget exakt frem om det endnu, men de lærde diskuterer om det, og tilsyneladende ser der ud til at være en sammenhæng.
Jeg mener selv at have konstateret gode forhold, når solvindens hastighed er lav, men der skal mange observationer til før man kan sige noget sikkert om det, men prøv selv at sammenholde forholdene på 80 og 160 meter med dataene for solvind, måske kan der findes en sammenhæng.

CONTESTER:
Deltagelsen i contester er stadigvæk ikke for stor, men for op ad gående. Har du overvejet at køre multioperatør eller at låne din station til en ny amatør, som ikke selv har mulighed for at køre fra egen station? Det er nok at køre et bånd i en contest, det begrænser kravene til stationen og gør det mere overskueligt for en ny deltager i den ædle sport.

BÅNDLANDELISTEN:
Der kommer flere og flere med på listen, så vi må konstatere, at listen har øget DX aktiviteten i OZ. Igen i år skal vi uddele 3SK og 7SM´s vandrepokaler, ligesom sidste år blev vi overraskede over hvem der skulle have de enkelte pokaler, men det vender vi tilbage til senere.

DONATIONER:
Det er stadigvæk et stort problem at sortere i de mange ansøgninger vi får om støtte til små og store expeditioner. Vi sorterer som altid først ferieture fra og ser derefter hvor højt på mangel listen ansøgeren ligger. Vi skal ikke tømme kassen helt, så vi ikke kan give noget, hvis der pludselig dukker en meget sjælden en op, men vi har helle ikke noget ud af at samle alt for mange penge sammen til uventede expeditioner. Det er en balance gang at få det til at gå op. Sidste år lavede vi en satsning, som siden har vist sig at være en dårlig forretning. Vi gav 250£ til Petrus, som efter 3Y0, hvor han kørte mange QSOer skulle til ZS8. Petrus har været hængt op med arbejde så det kun er blevet til meget få QSOer fra Marion Island, vi kan ikke være lige heldige hver gang.

UDMELDELSE:
Vi har fået en skriftlig udmeldelse fra et af vores medlemmer. Han mener, at der gøres en del frivilligt arbejde i foreningen, men han har fem grunde til at melde sig ud:
1) Der betales uforholdsvis meget for at samsende QSL-kort via DDXG. Jeg kører mange DXpeditioner og sender selv direkte. Jeg får således QSL-kort nøjagtig lige så hurtigt, som hvis de sendes via DDXG, og til en noget bedre pris, da jeg kun sjældent kører DXpeditionerne særlig mange gange. Der kan måske regnes lidt på det og med nogle antal kørte QSOer kan der måske spares lidt, men hvis man har kørt bare en QSO med en expedition kan man da ikke klare sig med at sende hverken 1$ eller en IRC med, det giver direkte underskud til expeditionen, for slet ikke at tale om, hvor stort underskuddet er ved flere QSOer i samme sending. Vi prøver at maximere Dxpeditionens overskud ved QSL forsendelse eller måske rettere at minimere underskuddet.
2) DDXG støtter enkelte DXpeditioner med rigtig mange penge og det ser ud til, at der er tale om DXpeditioner, som de store DXjægere i DDXG mangler. Dette kan kun være i få medlemmers interesse, da det mindsker donationerne til de resterende DXpeditioner. Som mange sikkert mangler. Den måde at se tingene på kan jeg ikke forstå. Os der deler pengene ud har kørt det hele og kan derfor ikke have personlige interesser i det. 3) DDXG stiller ikke krav til DXpeditioner, der doneres penge til, for at få flere DK stationer igennem. Det vil med andre ord sige, at DXpeditionerne ikke gøres opmærksom på, at der skal beames mere mod DK ved donationer fra DDXG. Jeg mener ikke at vi kan stille krav om at få særlige rettigheder, men det er vel naturligt, at de der får pengene husker lidt på, hvor de fik dem fra. Jeg er absolut af den opfattelse, at de fleste er meget gode til at lytte efter OZ, når vi har doneret et passende beløb. 4) DDXG tilbyder ikke ekstraordinær DXeditionsinformation, som ikke med lethed kan fremskaffes fra bl.a. hjemmesider som f.eks. www.425dxn.org og www.dxwatch.com mv. Det punkt har jeg vist forklaret under DX spalten, hvordan skulle vi kunne få flere oplysninger end alle andre på kloden? 5) Mange DXpeditioner modtages super godt den første dag de er i luften, men flytter hurtigt antennerne så EU kommer ud af fokus. Dette fænomen er set rigtig mange gange og undrer ikke pga. den dårlige sydeuropæiske mentalitet. Reelt bør DDXG nok gøre en indsats for at prøve at skille Nord- og Sydeuropa i DXpeditionernes bevidsthed… Det fænomen har jeg aldrig bemærket og jeg vil nødig stikke en finger i den hvepserede med at skille Kartofler og Spaghettier ad. Jeg har ikke svaret på klagerens postulater endnu, og overvejer, om det kan betale sig. Han har jo meldt sig ud.
Inden jeg slutter, vil jeg som jeg plejer opfordre alle til en gang imellem at kalde CQ på de høje bånd, der er mange gange åbent selvom der ingen signaler er at høre, Der er ikke noget at høre, hvis ikke der er nogen som starter senderen og sender noget højfrekvens ud i æteren. Hvis der er nogen som kan skaffe en masse solpletter, vil DDXG gerne støtte foretagendet.
Det var hvad jeg kan berette i år.
OZ7YY Finn 24-04-09.